Twój koszyk:

Koszyk jest pusty

Szukaj:

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Tulka Tulenie i Karmienie, dostępny pod adresem internetowym www.tulka.love, prowadzony jest przez Dagmarę Zawadzka, ul. Serbska 10b/10, 61-696 Poznań, prowadzącą działalność nieewidencjonowaną.

 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna określona w § 1 pkt 1 powyżej.

 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym określonym w § 1 pkt 1 powyżej.

 4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 6. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu. Istnieje w nim możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 11. Umowa Sprzedaży – zawierana na odległość umowa sprzedaży Produktu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Serbska 10b/10, 61-696 Poznań

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 601370780

 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 09:00 – 17:00.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 2. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych, z zastrzeżeniem kosztów wysyłki Produktu, są cenami ostatecznymi.

 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail oraz hasła. Niezbędne jest również wskazanie adresu dostawy, przy czym nie są to dane niezbędne do założenia Konta.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu,

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,

 4. potwierdzić wybrany produkt/produkty oraz wysyłkę (sposób dostarczenia produktu) po kliknięciu przycisku „DO KASY”,

 5. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 6. kliknąć przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

 7. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  1. Przesyłka pocztowa pobraniowa,

  2. Przesyłka pocztowa,

  3. Przesyłka kurierska.

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  1. Płatność za pobraniem,

  2. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,

  3. Płatności elektroniczne.

§ 9

Wykonanie Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

  1. płatności przelewem albo płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 2. Dostawa Produktu jest odpłatna, chyba że dana Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 3. Sprzedawca uprawniony jest do anulowania zamówienia:

  1. w przypadku wyboru przez Klienta płatności za Zamówienie z góry – jeśli Klient nie dokona pełnej płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia;

  2. w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem – jeśli Klient nie dokona pełnej płatności za pobraniem;

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, Sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na jego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 7. Skutki odstąpienia od Umowy:

  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  5. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 30 dni.

  6. Sprzedawca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, przesyłając Klientowi etykietę zwrotu lub załączając ją bezpośrednio w przesyłce.

  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 11

Odpowiedzialność i reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową, na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni chyba że reklamacja dla jej rozpatrzenia wymaga uzupełnienia o dodatkowe informacje. W takim wypadku termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym liczony jest od dnia złożenia uzupełnionej reklamacji. W przypadku nieustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji w terminach, o których mowa w niniejszym pkt. 3, reklamację poczytuje się za uznaną.

 4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;

  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

  3. skarga za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

  4. Klient będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://tulka.love/prywatnosc/.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Aktualny tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://tulka.love/regulamin/.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiana funkcjonalności w Sklepie, zmiany w sposobie i zasadach wykonywania i realizacji Zamówień – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na brzmienie postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Klient może w każdej chwili zamknąć Konto w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmiany.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta.